Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

 • Hangi firmalar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet almalıdır?

Tehlikeli Maddelerim Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili gönderen, alıcı, boşaltan, dolduran, paketleyen, yükleyen vb. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almakla yükümlüdür.

 • Firmalar neden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet almak zorundadır?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 9. Maddesindeki Belge Sahiplerinin Yükümlülükleri başlığında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahipleri; “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’i hükümleri kapsamında TMGD istihdam etmek veya TMGDK’dan hizmet almakla yükümlüdür.” denilmektedir.

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmetini Kimler Verebilir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetini T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Yetkili Kuruluşlarından yasal mevzuatlar çerçevesinde verilir.

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) Hizmet Verme Şartları Nelerdir?

TMGDK bünyesinde hizmet veren bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, TMGD Hakkında Tebliğ’in 23. Maddesinin 5. Bendi gereğince Kuruluş tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için görevlendirilebilir.

TMGDK bünyesinde ise Bakanlığın yapmış olduğu sınavdan başarılı olan biri en az 3 yıllık deneyimli olmak üzere en az üç personel istihdam edilmelidir.

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşunun görev ve yükümlülükleri
 • TMGDK’lar hizmet verdiği işletmelerde, Tebliğ’in 23 üncü maddesinde tanımlanan TMGD’lerin görev ve yükümlülükleri kapsamında sorumludurlar.
 • TMGDK’lar çalıştırdıkları TMGD’lere faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyacakları her türlü teknik teçhizat ve kişisel koruyucu ekipmanı sağlamak zorundadır.
 • TMGDK’lar hizmet verecekleri işletmelerin tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine uygun sertifikaya sahip (ADR/RID/IMDG kod) TMGD’yi görevlendirmek zorundadır.
 • İşletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmak üzere TMGDK’larca görevlendirilen TMGD’ler tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarına dair kayıtlar TMGDK arşivinde tutulur. Bu kayıtlar istenmesi halinde denetim yetkililerine gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar TMGDK’larca işletmeciye teslim edilir.
 • TMGDK’lar, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yetkilerinin tamamını veya bir kısmını devredemezler.
 • TMGDK’lar herhangi bir sebeple faaliyetten çekilme veya belgelerinin İdarece iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını İdareye iade ederler. Faaliyetten çekilen TMGDK tarafından hizmet verilen işletmelerin mağduriyetinin önlenebilmesi için
  1. Faaliyetten çekilmek isteyen TMGDK hizmet verdiği işletmeleri hizmet alabileceği başka bir TMGDK’ya devretmeden faaliyetten çekilemez. Şayet bu işlevi yerine getiremeyecek ise idareye bildirimde bulunur. İdarece gerekli önlem alınır. Bu durumda TMGD’ler herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan yeni bir TMGDK’da istihdam edilebilirler.
  2. İdarece belgesi iptal edilen TMGDK’larda ise hizmet alan işletmelerin mağduriyeti idarece alınacak tedbirlerle önlenir.
 • TMGDK’da koordinatör olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, TMGDK’larca en geç 30 gün içerisinde yeni koordinatörü U-net otomasyon sistemi üzerinden atanması zorunludur.
 • TMGDK’lar istihdam ettikleri TMGD’ler için EK-4’deki formata uygun kimlik belgesi düzenler.
 • TMGDK’lar işletmelere TMGD hizmeti vermesi durumunda, işletme ile TMGDK arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır.
 • TMGDK’lar bünyesinde istihdam edeceği TMGD’leri U-net otomasyon sistemi üzerinden bildirir.
 • TMGDK’larda istihdam edilen bir TMGD’nin ayrılması sonucu asgari bulundurması gereken TMGD sayısının altına düşmesi durumunda, 30 gün içerisinde istenilen niteliklere uygun yeni bir TMGD istihdam eder ve İdareye bildirir.